ESCOLA DE FUTBOL SALA

THOTSALA, Escola de futbol sala

 

L’Escola de futbol sala Thotsala va néixer a l’any 2016 gràcies al conveni amb l’IES Salvador Seguí i ha anat creixent al llarg d’aquests anys. L’any 2018 vam rehabilitar i posar en funcionament la pista del c/Santander 7 gràcies a les obres de restauració del formigó i desguàs de la mateixa, possibilitat així la seva incorporació al circuit de competició CEEB i al registre d’instal·lacions esportives. Aquesta obra de restauració i rehabilitació va córrer íntegrament a càrrec i amb fons propis de la nostra associació.

Actualment comptem amb sis (6) equips i més de 50 nens, nenes i joves en competició escolar, als quals es sumen la secció iniciació amb nens i nenes de 4 a 7 anys i la secció de futbol femení. Properament, de cara a la temporada 2019/20, sumarem equips a la competició de la Federació Catalana de Futbol (FCF)  a través de la nostra secció de federats/es.

El nostre equip, encapçalat per professionals del futbol sala titulats/es i conformat per entrenadors/es  titulats/es per l’FCF i el CEEB garanteix un servei que tant promou la progressió esportiva com l’educació en valors.

Escola de futbol sala inscrita al registre d’entitats esportives de Catalunya i homologada per l’Ajuntament de Barcelona. Més informació al web www.thotsala-thotparkour.es.

Des del 26 de juny de 2019 THOTSALA és club federat de la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL secció futbol sala i participarà de la seva competició

 

IDEARI

 

L’Educació en el lleure i els esports, com a part de l'educació no formal, és una intervenció educativa en el temps lliure dels infants i joves, fora de l'ensenyament reglat i de l'àmbit familiar.

La seva funció educativa és la transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d'esbarjo.

Entenem l’educació com un aspecte global i integral,  la qual contempla la totalitat de l’individu tenint en compte totes les dimensions que ens defineixen com a persones ( emocional, social, física, intel·lectual,...). Per això una de les bases de la nostra metodologia és el treball integral dels nens, nenes i joves. En la preparació i el disseny de totes les nostres propostes s’ha tingut en compte el treball de la globalitat de la persona. És necessari el treball de totes aquestes dimensions per què en un futur els infants i joves es puguin desenvolupar en societat de forma òptima.

Activar la imaginació, la participació i la presa de decisions, aprendre a reconèixer els errors sense que això lluny de ser una frustració sigui “un tornar a començar”, acompanyar al procés cognitiu amb la finalitat de prendre consciència del mecanisme del “ propi pensar”.

Fomentarem la integració, la superació de prejudicis i la igualtat de gènere, educant en la igualtat de possibilitats i el respecte a totes les diferències, siguin aquestes ètniques, religioses, socioculturals o biològiques, perseguint el desenvolupament integral dels/les nens/es i joves a través d’una acció educativa significativa, motivadora i participativa.

Potenciarem la reflexió, el sentit crític, l’esperit de treball en equip, la cooperació, la solidaritat i l’esforç personal per a superar dificultats, atenent a les diferents capacitats i respectant els temps personal.

Aquest treball es durà a terme en estreta relació amb el l’equip docent i directiu del centre seguint les línies directius del projecte de l’escola, així com amb els membres de l’AMPA i els pares, privilegiant la comunicació permanent i directa amb la intenció de multiplicar voluntats i esforços vers la consecució dels múltiples objectius proposats.

Fidels al nostre ideari i a la nostra raó social, el projecte té una finalitat:

  • Transversal
  • Igualitària
  • Solidària
  • Integradora
  • Fair play

Ens proposem:

 

•Potenciar les relacions interpersonals i de la convivència, de la iniciativa personal i col·lectiva, de la cooperació com a instrument per arribar a obtenir objectius majors

El nostre compromís amb la integració social, la igualtat de gènere, l’aconfessionalitat i la interculturalitat és un fet contrastable a la nostra tasca diària; nens, nenes i joves de diverses nacionalitats, creences i cultures participen cada temporada de les nostres activitats.

La no discriminació de cap tipus  i la intenció de normalització de qualsevol circumstància física o psíquica obre la nostra proposta a tothom, tot recolzat amb els protocols corresponents subjectes a les lleis vigents i amb la incorporació de professionals de la psicologia, psicopedagogia i de l’educació especial.

La integració de la dona al món de l’esport, específicament a l’espai del futbol es reflexa tant als càrrecs directius, com a la direcció i pràctica específica dels esports