Al·lèrgies, intileràncies, religioso-cultural, dietes

MENÚ ESPECIAL: A·LÈRGIES, INTOLERÀNCIES, RELIGIOSO CULTURALS, DIETES ESPECIALS

  1. Intoleràncies, al·lèrgies i malalties

En aquests casos es requerirà l’informe del metge que certifiqui la intolerància, l’al·lèrgia o la malaltia i s’actuarà conforme mana el protocol específic en cada cas.

Al ser el nostre un programa integrador, tots/es els/les nens/es que presentin alguna d’aquestes característiques seran atesos/es amb tota la cura que demani el seu cas valorant sempre la diferència com un fet general i no al revés. En cas de risc de xoc anafilàctic es demanarà tota la informació necessària a la família i la certificació mèdica de la medicació que s’ha d’administrar, actuant sempre d’acord al protocol de primers auxilis d’aquests casos.

El menjar es prepararà segons les directrius específiques i es presentarà sempre protegit en vaixella especial i diferenciada de la resta.

Comptem amb l’assessorament d’especialistes i estem en contacte amb diverses associacions amb les que col·laborem pels drets dels/les que presenten aquestes característiques.

Tots/es els/les nostres monitors/es han rebut formació en aquest aspecte.

           2. Dietes

 Sempre que els/les pares/mares o tutors demanin dieta especial, els nens/es rebran els aliments adequats per a cada cas.

           3. Diversitat ètnica, cultural i religiosa

 Atenent als principis d’integració i atenció a la diversitat ètnica, cultural i religiosa, els/les nens/es que pertanyin i/o practiquin una cultura i/o religió que contempli una alimentació diferent i/o especial seran degudament atesos rebent els aliments adients, degudament cuinats i amb una dieta variada i rica en nutrients.

OSERVECIONS

  • En cas d’al·lèrgies alimentàries o de qualsevol altra mena cal:

   Descriure-la detalladament al full d’inscripció

   Comentar-la a la direcció aclarint tots els detalls i els        procediments recomanats

   Portar certificat mèdic i protocol específic, si cal

   Deixar al centre la medicació d’urgència que cal administrar en cas de crisi amb tot el procediment perfectament detallat per escrit i l’autorització corresponent. Medicació i documentació es posarà en una caixa amb el nom i la foto del/la nen/a.

  • En cas d’intoleràncies:

    Especificar quina és i aclarir tots els detalls al full d’inscripció

    Informar-la personalment a la direcció

    Portar certificat mèdic

    Autorització signada en cas de ser necessari administrar medicació al centre amb la dosi i l’horari