PRESENTACIÓ

Thotsala/Thotesplai és una associació creada a 2014 i que neix de la iniciativa d'un grup de professionals del món del lleure i de l'esport.

Va començar la seva activitat organitzant un Casal d'estiu i un Campus de futbol sala a les instal·lacions de Sant Pacià al barri de Sant Andreu i des d'aleshores ha anat creixent i augmentant la seva proposta de serveis per a nens/es i joves.

Des de l'estiu de 2016 té conveni amb l'IES Salvador Seguí al districte de Sant Martí, lloc on s'han realitzat els dos últims Casals d'estiu i Campus de futbol Sala amb la participació de més de 150 nens/es al llarg del mes de juliol de 2016 i 2017.

També i gràcies al conveni amb l'IES Salvador Seguí s'ha fet possible un llarg anhel de l'Associació: la creació de l'Escola de Futbol Sala Thotsala que té la seva seu a c/Pont del Treball 15 i que participa a la competició que organitza el CEEB. Actualment l'escola de futbol sala compta amb sis equips en competició, un equip de menuts/es i més de cinquanta nens/es i joves que hi formen part.

A novembre de 2017 hem ampliat la nostra oferta de serveis obrint l'Escola de Parkour per a nens/es i joves de 6 a 16 anys.

 

 

PRINCIPIS

 

L’Educació en el lleure, com a part de l'educació no formal, és una intervenció educativa en el temps lliure dels infants fora de l'ensenyament reglat i de l'àmbit familiar.

La seva funció educativa és la transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d'esbarjo.

Entenem l’educació com un aspecte global i integral,  la qual contempla la totalitat de l’individu tenint en compte totes les dimensions que ens defineixen com a persones ( emocional, social, física, intel·lectual,...). Per això una de les bases de la nostra metodologia és el treball integral del nen i nena,  en la preparació i el disseny de totes les nostres propostes educatives (activitats, esports, tallers, espais educatius, etc) s’ha tingut en compte el treball de la globalitat de la persona. És necessari el treball de totes aquestes dimensions per a què en un futur, els infants i joves es puguin desenvolupar en societat de forma òptima.      

Considerem el temps d’estiu com un altre moment de l’educació global.

Amb aquestes premisses volem que el/la nen/a sigui l’autèntic protagonista del seu procés d’ensenyament – aprenentatge. D’aquesta manera  proposem fomentar l’educació activa com a pilar fonamental del  procés educatiu de l’infant.

Activar la imaginació, la participació i la presa de decisions, aprendre a reconèixer els errors sense que això lluny de ser una frustració sigui “un tornar a començar”, acompanyar al procés cognitiu amb la finalitat de prendre consciència del mecanisme del “ propi pensar” i desenvolupar les aptituds físiques aportant tots els valors de l’esport.

El nostre és un projecte basat en el pluralisme, la aconfessionalitat i la igualtat en tots els aspectes, entenent aquests conceptes com a tractament de la individualitat en quant funcionalitat del conjunt. Ens declarem respectuosos/es de les diferents realitats humanes, entenent la diversitat com un element integrador, enriquidor i indispensable de la nostra tasca.

Pel que fa als objectius educatius perseguim aconseguir el desenvolupament integral de les capacitats del/les nens/es en consonància amb el projecte educatiu de l’escola.

La llengua vehicular és el català, tant escrita com oral per a totes les vies de comunicació dins de l’escola, sense discriminar cap altra llengua.

Ens declarem no selectius en quant oferim el nostre servei a tots i totes que vulguin formar-hi part, assegurant el tractament igualitari per a tothom, atenent totes les necessitats especials i respectant i fent respectar totes les confessions religioses i la diversitat ètnica, social i cultural.

Fomentarem la integració, la superació de prejudicis i la igualtat de gènere, educant en la igualtat de possibilitats i el respecte a totes les diferències, siguin aquestes ètniques, religioses, socioculturals o biològiques, perseguint el desenvolupament integral dels/les nens/es a través d’una acció educativa significativa, motivadora i participativa.

Potenciarem la reflexió, el sentit crític, l’esperit de treball en equip, la cooperació, la solidaritat i l’esforç personal per a superar dificultats, atenent a les diferents capacitats i respectant els temps personal.

Aquest treball es durà a terme en estreta relació amb el l’equip docent i directiu del centre, així com amb els membres de l’AMPA i els pares, privilegiant la comunicació permanent i directa amb la intenció de multiplicar voluntats i esforços vers a la consecució dels múltiples objectius proposats.

Renunciem a  qualsevol tipus de violència com a medi de relació social, propiciant sempre el diàleg i la negociació com a medi per arribar a acords beneficiosos per a totes les parts.

Fomentarem la no competitivitat com a eina alternativa de comunicació i d’acció conjunta a través de jocs no competitius.

Finalment, posarem al servei de la nostra feina tot el coneixement acadèmic i del lleure per portar a terme un conjunt d’activitats que, des de la vessant lúdica, recolzi             els continguts curriculars. Aquestes activitats, consistents en tallers, esports, jornades i jocs, abordaran la ciència, l'esport, l’ecologia, la llengua, la matemàtica i les ciències socials a fi de què la nostra tasca educativa sigui estructural i transversal.